We are in the process of migrating this forum. A new space will be available soon. We are sorry for the inconvenience.

Klauzula niedozwolona w regulaminie


atsuki
20-10-2010, 03:25
Hello.

Klauzula niedozwolona w regulamin dzierżawy serwera dedykowanego, Art. 15:
Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych warunków ogólnych, rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby OVH.

podstawa prawna: art. 3853 k.c. punt 23. Jest sporo tego typu klauzul w rejestrze UOKIK. A jak inne regulaminy? Nie sprawdzałem